วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด


1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่าระดับประเทศ”

1. ผลิตข้าวและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ส่งเสริมการแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตร โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. พัฒนาตลาดและช่องทางการค้าข้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างประเทศ     


1. ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและสินค้าเกษตรที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. ธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยมีช่องทางและการตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นที่รู้จักและยอมรับของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 


1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   
ตัวชี้วัด (KPI)
           1. ผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
           2. ร้อยละของศูนย์ข้าวชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ปีละ 2%)
           3. จำนวนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน (ปีละ 2%)
   
กลยุทธ์ (Strategic)
           1.1 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร
           1.2 พัฒนากระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning)
           1.3 ส่งเสริมการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เพื่อมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

2. ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
   
ตัวชี้วัด (KPI)
            1. จำนวนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐาน (ปีละ 2%) 
            2. ร้อยละมูลค่าข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%) 
            3. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)  
   
กลยุทธ์ (Strategic)
            2.1 ส่งเสริม/พัฒนาการแปรรูปข้าว/สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
            2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ พัฒนาเพื่อแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
            2.3 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด
            2.4 พัฒนาสถานประกอบการแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล
            2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม ขนส่ง และระบบโลจิสติกส์  รองรับการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว

3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
   
ตัวชี้วัด (KPI)
             1. ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปีละ ๓%)
             2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น (ปีละ๓%)
             3. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปีละ๓%)
   
กลยุทธ์ (Strategic)
             3.1 พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยว
             3.2 พัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน
             3.3 พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว


 

^