วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด


๑. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรม เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค
๒. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวในระดับสากล
ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ำค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน


๑.ผลิตและแปรรูปข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย และอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า
๒.พัฒนาการตลาดการค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
๓.พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์(MICE)เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

    


๑.ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า มีคุณภาพมาตรฐาน
๒.เพิ่มช่องทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายสากล
๓.เชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์(MICE)เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลและชุมชนมีส่วนร่วม

  


๑.พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

   
ตัวชี้วัด (KPI)
    ๑.ผลผลิตต่อไร่และจำนวนผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
    ๒.พื้นที่การผลิตเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
    ๓.ร้อยละของเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน(ปีละ 2%)
    ๔.ร้อยละของเครือข่าย/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น(ปีละ 2%)
    ๕.รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน (ปีละ 2%)

           
   
แนวทางการพัฒนา (Developmental approach)
    ๑.๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ สำหรับรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ๑.๒.พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด ข้าว/สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning)
    ๑.๓.ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการเกษตร
    ๑.
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพื่อแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด


๒.พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลเพื่อคนทั้งมวล

   
ตัวชี้วัด (KPI)
    ๑.ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
    ๒.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
    ๓.ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)

   
แนวทางการพัฒนา (Developmental approach)
    ๒.๑ พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเชื่อมการท่องเที่ยว ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว
    ๒.๒ พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน
    ๒.๓ พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
    ๒.๔
 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว

^