ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรสาย นว.๑00๑ ต.เนินขี้เหล็ก-ต.บ้านไร่-ต.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ระยะทาง ๖.๗00 กิโลเมตร [21 พ.ย. 2559 เวลา 14:57 น.] ดาวน์โหลด 6

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง (รอบที่ 2) [12 ก.ย. 2559 เวลา 20:48 น.] ดาวน์โหลด 7

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง [12 ก.ย. 2559 เวลา 20:48 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกาศสอบราคาซื้อพันธุ์บัวชนิดต่างๆ ในประเทศไทย จำนวน 50 ชนิด [12 ก.ย. 2559 เวลา 20:48 น.] ดาวน์โหลด 3

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 [12 ก.ย. 2559 เวลา 20:22 น.] ดาวน์โหลด 15

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ฯ [12 ก.ย. 2559 เวลา 20:22 น.] ดาวน์โหลด 1

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารจำนวน 1 หลัง [12 ก.ย. 2559 เวลา 20:22 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนนอนเยาวชน (ชาย-หญิง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีทางอิเล้กทรอนิกส์ [12 ก.ย. 2559 เวลา 20:21 น.] ดาวน์โหลด 2

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ระยะทาง 2 กิโลเมตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [12 ก.ย. 2559 เวลา 20:21 น.] ดาวน์โหลด 6

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมสินค้า การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [12 ก.ย. 2559 เวลา 16:41 น.] ดาวน์โหลด 3

เอกสารเผยแพร่

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/rar.png แบบฟอร์มทำแผนปี 61 [07 ต.ค. 2559 เวลา 10:29 น.] ดาวน์โหลด 212

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png การประชุมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน [12 ก.ย. 2559 เวลา 20:20 น.] ดาวน์โหลด 20

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/zip.png ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชี้แจงฯ (เพิ่มเติม) [12 ก.ย. 2559 เวลา 20:18 น.] ดาวน์โหลด 22

ภาพกิจกรรม

^