เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร 056-803577 โทร.สปมท. 15501-15506
^