ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรสาย นว.๑00๑ ต.เนินขี้เหล็ก-ต.บ้านไร่-ต.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ระยะทาง ๖.๗00 กิโลเมตร [1479715079] ดาวน์โหลด 6

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง (รอบที่ 2) [1473688126] ดาวน์โหลด 7

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง [1473688118] ดาวน์โหลด 0

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกาศสอบราคาซื้อพันธุ์บัวชนิดต่างๆ ในประเทศไทย จำนวน 50 ชนิด [1473688111] ดาวน์โหลด 3

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 [1473686540] ดาวน์โหลด 15

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ฯ [1473686533] ดาวน์โหลด 1

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารจำนวน 1 หลัง [1473686526] ดาวน์โหลด 0

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนนอนเยาวชน (ชาย-หญิง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีทางอิเล้กทรอนิกส์ [1473686494] ดาวน์โหลด 2

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ระยะทาง 2 กิโลเมตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [1473686483] ดาวน์โหลด 6

http://www.thailowernorth.com/webosm/skin/ext/pdf.png ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมสินค้า การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [1473673306] ดาวน์โหลด 3

เอกสารเผยแพร่

ภาพกิจกรรม

^