ของฝาก
ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ
สินค้าจาก ต.ธารทหาร อ.หนองบัว เป็นข้าวที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ จึงไม่มีสารตกค้าง ได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน หนองบัวเป็นพื้นที่ลาดเอียง ดินและน้ำมีความสมดุลกัน ทำให้ข้าวที่ปลูกมีคุณภาพพิเศษ เมล็ดข้าแก่งหุงขึ้นหม้อ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode