ของฝาก
แหนมเนื้อ
มีทั้งประเภทห่อใบตองและใส่หลอดพลาสติกเป็นแท่งๆ มีร้านขายอยู่บริเวณถนนสวรรค์วิถี
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode