งานประจำปีวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง โดยจัดให้มีงานในวันขึ้น 14 ค่ำ - วันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ทุกปี ซึ่งเดิมเป็นงานนมัสการ พระพุทธบาทจำลอง ต่อมาการจัดงานได้รับความนิยมมาก
อ่านต่อ
ประเพณีทําขนมจีนโบราณ ณ วัดทุ่งนางาม ตําบลทุ่งนางาม อําเภอลานสัก ซึ่งชาวบ้าน ร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
อ่านต่อ
จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังวันออกพรรษา ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี พระสงฆ์จะรับนิมนต์มารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน
อ่านต่อ
เป็นงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่อยู่ตามศาลต่าง ๆ โดยกําหนดงานตามการครบรอบปี ของเจ้าแต่ละองค์ซึ่งบางองค์แห่ 5 ปี/ครั้ง บางองค์แห่ 12 ปี/ครั้ง รวมทั้งการแห่เจ้าพ่อบุญเถ่ากง
อ่านต่อ
งานประเพณีบุญบั้งไฟ คือ มรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวอีสานที่อพยพมาอยู่ ที่ อําเภอลานสัก และอําเภอทัพทัน จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีที่หมู่บ้านร่องตาทีมีตํานานที่เล่ากันว่า
อ่านต่อ
งานไหว้พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองอุทัยธานีโดยจะจัดขึ้นใน วันขึ้น 3-8 ค่ำ เดือน 4
อ่านต่อ
เป็นประเพณีรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดอุทัยธานีตรุษ ตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ตามปฏิบัติทางจันทรคติถือว่าเป็นวันสิ้นปีส่วนสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13 เมษายน
อ่านต่อ
ในช่วงเดือน เมษายนของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระปฐมบรมมหาชนก พระชนกาธิบดีรัชกาลที่ 1 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเพื่อย้อนรำลึกถึงวันที่ 5 เมษายน 2522
อ่านต่อ